Regulamin ogólny

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.saasgenius.com.

 

DEFINICJE

 

KONTO

usługa świadczona drogą elektroniczną; wydzielona indywidualnie Użytkownikowi, modyfikowalna część Platformy, w której gromadzone są dane oraz aktywność Użytkownika w ramach Usług i Platformy

NEWSLETTER

bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Użytkownicy informowani są o nowościach na Platformie, poprzez przesyłanie im przez Usługodawcę wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego

PLATFORMA

serwis internetowy dostępny w Internecie pod adresem www.saasgenius.com, którego właścicielem jest Usługodawca

POLITYKA PRYWATNOŚCI

dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i dostępna jest pod adresem http://www.saasgenius.com/privacy-policy/

PROFIL

wydzielona część Platformy powiązana z Kontem, zawierająca publicznie dostępne dane Użytkownika, również dla podmiotów nie będących Użytkownikami

REGULAMIN

niniejszy regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy

REGULAMIN VENDOR

regulamin dostępny pod adresem http://www.saasgenius.com/vendor-terms-of-use/, stanowiący uzupełnienie niniejszego Regulaminu o zasady i warunki świadczenia Usług na rzecz Vendorów oraz zasady i warunki korzystania przez Vendorów z Platformy

TREŚCI

wszelkiego rodzaju materiały hostowane przez Usługodawcę, w szczególności w postaci opinii i recenzji usług Vendorów oraz wpisy na blogu Platformy, które Użytkownik może przeglądać lub wgrać na serwer Usługodawcy w formie elektronicznej przy użyciu Usług

UMOWA

umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, której ogólne postanowienia stanowią niniejszy Regulamin

USŁUGI

usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie Regulaminu za pośrednictwem Platformy;

USŁUGODAWCA

Tomasz Górski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SAASGENIUS Górski Tomasz w Drezdenku, przy ul. Piłsudskiego 55, NIP 2810011775, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; sposób porozumiewania się z Usługodawcą: mailowo; adres poczty elektronicznej: [email protected]; listownie (adres miejscowy do doręczeń wskazany wcześniej)

UŻYTKOWNIK

podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Usług w ramach Platformy w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej

VENDOR

Użytkownik, który przy pomocy Platformy przedstawia aplikacje, oprogramowanie i inne usługi świadczone drogą elektroniczną, służące wsparciu działalności gospodarczej lub zawodowej innych podmiotów; przez Vendora rozumie się również Użytkownika działającego w imieniu i na rzecz Vendora na podstawie odpowiedniego umocowania

 

 1. POSTANOWIENIE WSTĘPNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki wykonywania Usług na rzecz Użytkowników przez Usługodawcę, jak również prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy, w tym tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów oraz Regulaminu jest prawo polskie. Umowy związane z wykonywaniem Usług zawierane są w języku polskim lub angielskim, w zależności od wyboru wersji językowej Platformy przez Użytkownika.
 3. Usługodawca udostępnia na Platformie nieodpłatnie Użytkownikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Osoba, która chce skorzystać z Platformy, zobowiązana jest zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem.
 5. Usługodawca nie zamieszcza na Platformie ofert składanych w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W szczególności nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej.
 6. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Platformy,
  2. zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej: Internet Explorer (w wersji 9 i wyższych), Chrome (w wersji 30 i wyższych), FireFox (w wersji 34 i wyższych), Opera (w wersji 12 oraz w wersjach 30 i wyższych), Safari (w wersji 4 i wyższych);
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  4. włączona obsługa Cookies i JavaScript;
 7. Użytkowników obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. Usługodawca świadczy Użytkownikom następujące bezpłatne Usługi: interaktywne formularze dostępne na stronach Platformy, prowadzenie Konta, recenzowanie usług Vendorów, Newsletter, wyszukiwarka software’ów w ramach Platformy, wystawianie ocen dla software’ów, ranking software’ów i ranking Użytkowników. Odpłatne Usługi świadczone są na rzecz Vendorów i regulowane są one Regulaminem Vendor.
 2. Każda z Umów o świadczenie bezpłatnych Usług może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w postanowieniach szczególnych Regulaminu. W szczególności Użytkownik może zrezygnować z Usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych Usług.
 3. Jeżeli Usługa wymaga podania danych, w tym osobowych, Usługodawca oznaczy te dane, które są niezbędne do realizacji Usługi i miejsca, których uzupełnienie o te dane jest obowiązkowe.
 4. Użytkownik nie może rozpowszechniać elementów Platformy oraz materiałów zamieszczonych na Platformie, do których nie ma praw, bez pozyskania zezwolenia Usługodawcy lub osób upoważnionych. Użytkownicy nie są uprawnieni do utrwalania i powielania Platformy na jakichkolwiek nośnikach.
 5. Użytkownik nie może korzystać z Usług, bezpośrednio lub pośrednio, w celach komercyjnych, także w formie umieszczania materiałów reklamowych, sponsoringowych lub promocyjnych, czy w inny sposób czerpać korzyści majątkowych z Usług. Jeżeli Użytkownik chce mieć taką możliwość, powinien korzystać z Usług jako Vendor.

 

 1. KONTO UŻYTKOWNIKA

 

 1. Korzystać z Usług mogą tylko Użytkownicy posiadający Konto. Każdy Użytkownik może posiadać jedno Konto.
 2. W celu założenia Konta, Użytkownik dopełnia procedury rejestracji za pomocą swojego konta w serwisie LinkedIn za pomocą wtyczki logującej. Z chwilą pierwszego otworzenia Konta przez Użytkownika, między nim a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa prowadzenia Konta na czas nieokreślony. Konto jest niezbywalne.
 3. Użytkownik może dodawać i zmieniać informacje o sobie, a także wykryć i skorygować błędy we wprowadzanych danych w ustawieniach Konta. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania aktualności i prawdziwości danych wskazanych w Koncie. W przypadku późniejszej ich zmiany, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza edycji Konta.
 4. Dane Użytkownika przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności. Podanie danych jest dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Szczegółowe uprawnienia Użytkownika zawiera Polityka Prywatności.
 5. Umowa prowadzenia Konta może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili bez przyczyny, przez zgłoszenie takiego oświadczenia woli Usługodawcy (również za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, iż wówczas musi to być adres e-mail, na który zostało zarejestrowane Konto) lub zgłoszenie swojego Konta do usunięcia. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Usługodawcę.
 6. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Użytkownika może pociągnąć za sobą, według dowolnego uznania Usługodawcy, następujące skutki:
  1. ostrzeżenie skierowane do Użytkownika przez Usługodawcę,
  2. blokada dostępu do Konta,
  3. usunięcie Treści,
  4. usunięcie Konta wraz ze wszystkimi umieszczonymi w jego ramach Treściami,
  5. uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania powtórnego założenia Konta.
 7. Powyższe ma również zastosowanie w przypadku otrzymania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości albo urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Konta lub Treści.
 8. Usługodawca o usunięciu Konta powiadomi Użytkownika w mailu wysłanym na jego adres e-mail podany podczas rejestracji, podając podstawę takiego wypowiedzenia Umowy.

 

 1. PROFIL

 

 1. Tworząc Profil, Użytkownik:
  1. zezwala na rozpowszechnianie wizerunku umieszczonego na Platformie w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz korzystania z funkcjonalności Platformy;
  2. wyraża zgodę na usuwanie Treści, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem, polityką jakościową i ideą Platformy, naruszają dobre obyczaje lub propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań.
 2. Zakazane jest tworzenie Profili:
  1. które są niezależne od tożsamości Użytkownika, w szczególności zakazane jest tworzenie Profili fikcyjnych lub fałszywych;
  2. służących do rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej;
  3. o charakterze erotycznym;
  4. do działalności wyłącznie badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu analiz lub sondaży opinii publicznej.

 

 1. TREŚCI

 

 1. Przesyłając Treści na Platformę, Użytkownik oświadcza, iż jest ich autorem lub przynajmniej posiada prawa do ich wykorzystania i przekazania Usługodawcy.
 2. Użytkownik nie może umieszczać na Platformie Treści, które:
  1. naruszają prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich,
  2. zawierają groźby, nawołują do agresji czy zawierają elementy bezpodstawnej przemocy,
  3. stanowią materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,
  4. są nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia,
  5. są w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami "netykiety".
  6. zawierają wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
  7. promują strony internetowe, które nie należą ani do Usługodawcy ani do żadnego z Vendorów.
 3. Niedozwolone są działania w ramach systemu ocen i recenzji, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności Vendorów.
 4. Z chwilą zamieszczenia na Platformie Treści, Użytkownik udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji z prawem sublicencji, na korzystanie i rozporządzanie (w szczególności polegające na publicznym wykonaniu, wystawianiu, a także udostępnianiu Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym) w części lub w całości daną Treścią, w zakresie niezbędnym dla świadczenia i rozpowszechniania Usług, w tym opracowywanie na jej podstawie utworów zależnych.
 5. Powyższa licencja może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym z chwilą usunięcia Treści, której dotyczy.

 

 1. NEWSLETTER

 

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik zamawia subskrypcję poprzez formularz dostępny na Platformie oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Z chwilą aktywowania przycisku potwierdzającego zamówienie Usługi, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera lub poprzez zmianę odpowiedniego ustawienia Konta.
 5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Użytkownik może ją wycofać.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Usługodawca udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za Platformę oraz Usługi.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  2. umyślnego udostępnienia przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim,
  3. zamieszczonych na Platformie Treści, a w szczególności opinii lub recenzji oraz postępowania Użytkowników według recenzji czy ocen wystawianych software’om,
  4. jakości usług Vendorów,
  5. usunięcia przez Usługodawcę Konta lub Treści z przyczyn leżących po stronie Użytkownika,

- chyba, że szkody takie są wynikiem umyślnego działania Usługodawcy.

 1. Usługodawca nie weryfikuje recenzji i opinii umieszczanych przez Użytkowników na Platformie i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
 2. Usługodawca nie weryfikuje Vendorów. Skorzystanie przez Użytkownika z linka do strony www Vendora odbywa się na jego własne ryzyko.

 

 1. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I REKLAMACJE

 

 1. Użytkownik, który zauważy dane o bezprawnym charakterze, w szczególności naruszające prawa własności intelektualnej, a znajdujących się na Platformie, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę na adres e-mail [email protected] W razie uzyskania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych, a wcześniej zawiadomi Użytkownika, który umieścił na Platformie te dane, o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 2. Usługodawca w takich wypadkach nie odpowiada względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 3. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie numer telefoniczny) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Platformy czy Usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail [email protected] lub adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, jeżeli reklamacja została prawidłowo złożona. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

 1. ZMIANA REGULAMINU

 

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja Platformy lub Usług).
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu i przyczynie takiej zmiany
  w wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany podczas zakładania Konta na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu, a także w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Platformy przez 7 (siedem) dni przed wejściem jego w życie.
 3. Użytkownik ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską niniejszego Regulaminu i jakimkolwiek jej tłumaczeniem wiążąca prawnie jest wersja Umowy w języku polskim.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawieranych Umów lub korzystania Użytkownika z Serwisu podle-gają jurysdykcji polskiego prawa i polskim sądom powszechnym, właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz odnośnie Vendorów – Regulamin Vendorów.

 

Data wejście Regulaminu w życie: 01/06/2016 r.